Your Cart
Om het winkelen nog leuker te maken, gebruikt Mirella Meubel cookies, als je doorsurft, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:


Masters in Furniture B.V. 

Industrieweg 25

3133 EE Vlaardingen

KVK: 65641000

BTW: NL856200347B01


Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op iedere overeenkomst tussen Masters in Furniture B.V., hierna te noemen: verkoper, en de koper. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden enkel voor die overeenkomsten waarop zij expliciet betrekking hebben.


Artikel 2: Offertes/Aanbiedingen

De door verkoper gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Elke bekrachtiging van bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de voor verkoop beschikbare producten. Door online te bestellen, per e-mail, telefonisch, sms-bericht, WhatsApp of enig ander digitaal communicatiemiddel of sociaal medium geeft de klant uitdrukkelijk aan een verkoopovereenkomst te willen afsluiten en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden. Ingeval verkoper een orderbevestiging aan de koper toezendt of afgeeft, bevat deze een opgave van hetgeen is overeengekomen. Bij een tot stand gekomen overeenkomst heeft de verkoper het recht om aan de koper schriftelijk te berichten dat de overeenkomst niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige kosten of schade.


Artikel 4: Prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. bezorg- en montagekosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 


Artikel 5: Levering/Transport

Levertijden worden bij benadering aangegeven. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mocht de levering na de ingebrekestelling niet binnen 14 dagen geschieden, dan heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding wordt/worden uitsluitend de (aan)betaling(en) van de koper binnen 14 dagen teruggestort. 


Ingeval van overmacht wordt de verplichting tot levering of tot uitvoering opgeschort, totdat de oorzaak van deze overmacht is opgeheven. Als overmacht wordt onder meer  doch niet uitsluitend  beschouwd: werkstaking, machinebreuk, brand of andere onvoorziene omstandigheden en liquidatie van een leverancier of hulppersoon, ten gevolge waarvan wij, onze leveranciers, of door ons ingeschakelde derden niet of niet tijdig aan onze, respectievelijk hun verplichtingen kunnen voldoen.


Leveringen geschieden vanuit de fabriek. Tenzij anders is overeengekomen is het transport van de goederen voor rekening en risico van de koper; de koper dient zorg te dragen voor een degelijke transportverzekering.


In het geval dat de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet is afgehaald, staan ze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en

risico. De opslagkosten bedragen ten minste € 100,- per week.


Artikel 6: Plaatsing/Montage

De kosten verbonden aan de levering en de montage komen onder alle omstandigheden ten laste van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De plaatsing en montage van de goederen gebeurt op risico van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering geschiedt tot aan de eerste deur op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een smalle doorgang wordt de aankoop tot aan de eerste deur geleverd op de begane grond.


Artikel 7: Annulering

Bij annulering van een bestelling is de koper 50% schadevergoeding verschuldigd van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien ten behoeve van de koper maatwerk producten zijn gemaakt of zijn besteld, dan bedraagt de schadevergoeding 90% van hetgeen de koper bij uitvoering van overeenkomst had moeten betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


In  onder meer  de onderstaande gevallen zijn de vorderingen op de koper van de verkoper onmiddellijk opeisbaar:

- indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden zijn die goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien de verkoper om zekerheidsstelling heeft verlangd, en de koper de zekerheid niet heeft verschaft of als de zekerheid onvoldoende is;

- ingeval van faillissement, surséance van betaling, of ondercuratelestelling van koper en wanneer koper overlijdt, in liquidatie treedt of geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden; en

- indien koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en derhalve in verzuim is.


In de bovenstaande gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is verkoper bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding van de overeenkomst dient de koper de schade van de verkoper te vergoeden. De minimale vergoeding bestaat uit de aanbetaling(en) die zijn gedaan door koper.


Indien zich omstandigheden voordoen waarbij naleving van de overeenkomst voor de verkoper dermate bezwaarlijk en of onevenredig kostbaar is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden


Artikel 8: Reclamatie

Op het moment van de levering is de koper verplicht een inspectie uit te voeren van de verpakking van de geleverde goederen. Bij gebreken of sporen van stoten en of deuken dient de koper dit op het leveringsformulier/de pakbon te vermelden. De koper zal hiervan tevens foto’s maken en deze e-mailen naar de verkoper. Ingeval de koper de verkoper niet binnen één dag informeert, dan wordt ervan uitgegaan dat de geleverde zaken in goede staat verkeerden bij aflevering. 


De koper dient uiterlijk binnen twee dagen na te gaan of de gekochte zaken juist zijn geleverd, of de aantallen/afmetingen kloppen en of er gebreken/tekorten zijn. 


Geconstateerde gebreken die door verkoper gegrond zijn bevonden zullen kosteloos hersteld worden indien dat mogelijk is. Als herstel van de gekochte zaken niet mogelijk is, zal het kosteloos vervangen worden, waarbij transportkosten buiten Nederland zijn uitgesloten. De koper dient de verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om de gebreken te herstellen. 

Showroommodellen en outletproducten worden niet retour genomen, daarnaast zijn deze zaken uitgezonderd van kosteloos herstel en vervanging. Deze zaken vallen niet onder het recht op reclame.


Elk recht op reclame vervalt indien koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichting en aan de overige in dit artikel genoemde verplichtingen. 


Reclameren of een beroep op garantie geven de koper niet het recht de betalingsverplichting op te schorten.


Artikel 9: Garantie

Verkoper garandeert dat de geleverde zaken vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. Koper heeft 12 maanden na levering garantie op de constructie van de producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Bij een beroep op garantie binnen de garantietermijn waarbij de geconstateerde gebreken door de verkoper gegrond zijn bevonden zullen de gebreken kosteloos worden hersteld indien dat mogelijk is. Indien herstel van de gekochte zaken niet mogelijk is, zullen deze kosteloos vervangen worden, waarbij transportkosten buiten Nederland zijn uitgesloten. De koper dient de verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om de gebreken te herstellen.


De koper heeft geen garantie op geleverde natuurproducten, showroommodellen en outletproducten.


De garantie vervalt direct als de koper reparaties, bewerkingen of onjuiste behandelingen verricht of laat verrichten.


Bij het niet voldoen aan betalingsverplichtingen vervalt direct het recht op garantie.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven het eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling(en) heeft/hebben plaatsgevonden; daarbij inbegrepen de vergoeding van schade, kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten.

De koper mag de zaken niet doorverkopen en/of vervreemden totdat de koper alle verplichtingen jegens de verkoper is nagekomen.  


Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij de verplichtingen niet zal nakomen is de koper verplicht – op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag – om geleverde zaken op verzoek aan de verkoper ter beschikking te stellen en verleent onherroepelijk machtiging aan verkoper of aan een door de verkoper aan te wijzen persoon of personen om de plaats waar die zaken zich bevinden te betreden of te berijden teneinde die zaken mee te nemen. 

Artikel 11: Betaling

Betalingen geschieden contant of per bank op een door verkoper aan te wijzen bankrekeningnummer. Indien er levering op rekening is overeengekomen, dient de betaling binnen de afgesproken termijn te geschieden. Indien er geen betalingstermijn is gesteld, dient betaling binnen 5 dagen te geschieden na factuurdatum.  


Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, wordt de vordering vermeerderd met de buitengerechtelijke

incassokosten. Deze incassokosten worden conform de Wet Incassokosten vastgesteld. Indien de verkoper redelijkerwijs hogere kosten heeft gemaakt welke noodzakelijk waren, dan komen ook deze in aanmerking voor vergoeding.


De verkoper is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, zolang de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.


Artikel 12: Overmacht

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de opschorting langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 


Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan diens schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Indien verkoper al een deel van de overeenkomst heeft nageleefd, dan wordt dat deel afzonderlijk gefactureerd, mits de geleverde zaken een zelfstandige waarde vertegenwoordigen.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

Verkoper is aansprakelijk voor de schade die koper lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming.

Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. In het geval dat de verzekering geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst. 


Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld derving van inkomsten e.d.;

b. schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen e.d.; en

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.


Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, koper dient zichzelf hiervoor te verzekeren.


Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens verkoper ter zake van de gekochte zaken. Ook vrijwaart de koper de verkoper van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde producten en/of materialen.


Verkoper is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.


Indien de opdracht wordt verstrekt of de koop wordt gesloten door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever/koper. Bij wanbetaling/faillissement door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het dan nog verschuldigde bedrag. Indien de opdracht wordt verstrekt of de koop aangegaan door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het dan nog verschuldigde bedrag die uit hoofde van de opdracht-koop aan Masters in Furniture B.V. verschuldigd zijn. Artikel 14: Rechten van intellectueel eigendom 

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Foto’s, tekeningen, kleurstalen, catalogi, kaarten, afbeeldingen, ontwerpen, technische aantekeningen e.d. blijven eigendom van verkoper en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd of vermeerderd worden. Deze mogen ook niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dergelijke bescheiden dienen op verzoek onverwijld aan ons teruggezonden te worden. Alle originele exemplaren en alle kopieën of computersporen van deze beelden die nog in bezit zijn dienen verwijderd te worden. Bij gebruik zonder toestemming door de koper of door derden, zijn wij gerechtigd een vergoeding van geleden schade en gederfde inkomsten te vorderen.

 

Voor de ontwerpen, tekeningen, modellen e.d. die door koper zijn ontwikkeld of aangeleverd, vrijwaart de koper de verkoper van rechtsvorderingen van derden die beweren dat er sprake is van inbreuk op een geldend recht van intellectueel eigendom, industrieel eigendom of enig ander eigendomsrecht.


Artikel 15: Toepasselijk Recht/Geschillen 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.


Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen verkoper en koper, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.